SÁP NHẬP KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀO VIỆN PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Quyết định số 140/QĐ-HĐTr về việc sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một đã được thông qua theo đó Viện Phát triển Ứng dụng sẽ có chức năng đào tạo và nghiên cứu- ứng dụng- chuyển giao.

Theo công văn số 96/DHTDM-HĐTr (VP) về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của cuộc họp Lãnh đạo trường ngày 25 tháng 02 năm 2021 trước đó, Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thông qua một số nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Trong đó, về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự : Sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng trên nguyên tắc ổn định toàn bộ cơ cấu tổ chức và nhân sự các chương trình đào tạo của Khoa. Viện Phát triển Ứng dụng sẽ có chức năng đào tạo và nghiên cứu- ứng dụng- chuyển giao.

Vào ngày 01/03/2021 quyết định số 140/QĐ-HĐTr về việc sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một đã được thông qua theo đó Viện Phát triển Ứng dụng sẽ có chức năng đào tạo và nghiên cứu- ứng dụng- chuyển giao. Theo đó các chương trình đào tạo thuộc Viện Phát triển Ứng dụng bao gồm :

  • Chương trình đào tạo đại học ngành Hóa học.
  • Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Thực phẩm.
  • Chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ Sinh học.
  • Chương trình đào tạo đại học ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.
  • Chương trình đào tạo ngành Dinh Dưỡng học.
  • Chương trình đào tạo ngành Vật lý học.

QĐ số 140/QĐ-HĐTr về việc sáp nhập khoa Công nghệ thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng

Đôi nét về 02 đơn vị

Tiền thân của Viện Phát triển Ứng dụng là Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm được thành lập vào ngày 21 tháng 10 năm 2016 theo quyết định số 1761/QĐ-ĐHTDM của Trường Đại học Thù Dầu Một. Chức năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý tổ chức hoạt động phòng thí nghiệm, hoạt động giảng dạy các môn thực hành thực nghiệm, các khóa bổi dưỡng tập huấn các chuyên đề liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu thực nghiệm; thiết lập mở rộng mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học và thực nghiệm với đối tác trong và ngoài nước; xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống đội ngũ nghiên cứu viên phục vụ nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ; cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực nghiên cứu, thực nghiệm; phối hợp với doanh nghiệp thương mại hóa các sản phẩm ứng dụng từ các loại nấm dược liệu phục vụ cộng đồng. Đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, theo quyết định số 1873/QĐ-ĐHTDM của Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc hợp nhất Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm và Viện Phát triển Khoa học Công nghệ thành Viện Phát triển Ứng dụng theo đó nâng tầm chức năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm, kết quả mang lại lơi ích và giá trị phục vụ cộng đồng. 

Khoa Công nghệ Thực phẩm (CNTP) tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, được thành lập từ năm 2009, trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa đã khẳng định vị thế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và từng bước tiếp cận chuẩn mực quốc tế. Khoa CNTP hiện nay có 6 chương trình đào tạo: Toán học (Toán học, Toán Kinh tế), Hoá học, Vật lý, Công nghệ thực phẩm, Sinh học ứng dụng, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; với đội ngũ giảng viên có 1 Phó Giáo sư, 11 Tiến sĩ, 40 Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh đang học tập nghiên cứu trong và ngoài nước.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *