Sáp nhập Khoa Công nghệ thực phẩm vào Viện Phát triển ứng dụng

Trong cuộc họp đầu năm của Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của cuộc họp Lãnh đạo trường, khoa Công nghệ Thực phẩm sẻ được sáp nhập vào viện Phát triển Ứng dụng, theo đó viện PTUD sẽ có thêm chức năng đào tạo…

Theo công văn số 96/DHTDM-HĐTr (VP) về việc triển khai một số nhiệm vụ theo kết luận của cuộc họp Lãnh đạo trường ngày 25 tháng 02 năm 2021, Lãnh đạo Trường Đại học Thủ Dầu Một đã thông qua một số nhiệm vụ chiến lược của Nhà trường trong năm học 2021-2022. Trong đó, về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự : Sáp nhập Khoa Công nghệ Thực phẩm vào Viện Phát triển Ứng dụng trên nguyên tắc ổn định toàn bộ cơ cấu tổ chức và nhân sự các chương trình đào tạo của Khoa. Viện Phát triển Ứng dụng sẽ có chức năng đào tạo và nghiên cứu- ứng dụng- chuyển giao.

Theo đó, TS Nguyễn Thị Liên Thương tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc, phân công TS Nguyễn Thị Kim Chung giữ chức vụ Phó giám đốc.

ThS. Lê Duy Khánh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *